Kogo dotyczy obowiązek sporządzenia raportu początkowego?

Obowiązek sporządzenia raportu początkowego ma osoba prowadząca instalację. Sporządzenie przez osobą prowadzącą instalację raportu początkowego nakłada Prawo o Ochronie Środowiska.

Czym jest raport początkowy?

Stanowi on informację o stanie skażenia gleby oraz wód gruntowych substancjami, które stanowią potencjalne zagrożenie. Sporządzenie raportu jest konieczne dla instalacji, które wymagają potrzeby uzyskania pozwolenia zintegrowanego lub jego zmiany. Raport jest wymagany także dla instalacji, których eksploatacja obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji, które powodują zagrożenie oraz występowanie zanieczyszczeń gleb, ziemi czy wód gruntowych na terenie danego zakładu.

Co powinien zawierać dokument?

Raport początkowy jest istotny dla uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Jako załącznik wniosku o uzyskanie takiego pozwolenia powinien zawierać:

  • informacje odnośnie działalności, która jest prowadzona na terenie zakładu,
  • informacje odnośnie działalności, która była prowadzona na terenie zakładu w przeszłości, o ile uzyskanie takiej informacji jest możliwe,
  • informacje o nazwach substancji powodujących zagrożenia, produkowanych, wykorzystywanych czy uwalnianych przez instalacje, które wymagają pozwolenia zintegrowanego, a położone są na terenie zakładu,
  • informacje odnośnie stanu zanieczyszczenia, ziemi, gleby i wód gruntowych na terenie danego zakładu substancjami stwarzającymi ryzyko, stosowanymi, produkowanymi lub uwalnianymi przez instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego, które położone są na terenie zakładu.

Informacje dotyczące zanieczyszczenia substancjami powodujących ryzyko gleby, ziemi i wód gruntowych powinny zostać przedstawione w formie opis tekstowego, zestawień tabelarycznych oraz map określających zasięg zanieczyszczeń.

Co określa pozwolenie zintegrowane?

Pozwolenie zintegrowane wydane dla instalacji wymagających raportu początkowego określa sposoby prowadzenia regularnej oceny zanieczyszczenia gleby, wód gruntowych i ziemi substancjami, które powodują ryzyko.

Czy raport początkowy jest sporządzany tylko raz?

Dokument wymagany jest przy pierwszym oraz kolejnym postępowaniu w sprawie pozwolenia zintegrowanego.

Czy prowadzący instalację ma jeszcze inne obowiązki?

Prowadzący instalację zobowiązany jest do przedstawienia oprócz raportu początkowego także raportu końcowego w przypadku instalacji, dla których wymagany był raport początkowy. Raport końcowy powinien zostać sporządzony i przedstawiony w czasie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia wygaśnięcia pozwolenia. Za niesporządzenie raportu końcowego grozi kara.

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment